Aktualności
2018-11-16
45 lat ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obchodzi w tym roku 45-lecie. Z tej okazji 19 listopada 2018 r. odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego podsumowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia.

Podwaliny Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące po dzień dzisiejszy organizacyjnie i finansowo autonomiczną jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.

 

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest ustanowioną przez KBN krajową jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów dużej mocy (KDM) oraz miejskiej i akademickiej sieci komputerowej (MAN).

 

Działalność Centrum obejmuje:

 • Miejską Sieć Komputerową w Krakowie – rozwój i utrzymanie MANu w Krakowie oraz zapewnienie szerokiego spektrum usług sieciowych dla użytkowników,
 • Komputery dużej mocy – udostępnianie środowisku naukowemu mocy obliczeniowych, zasobów pamięci dyskowych i taśmowych,
 • Oprogramowanie specjalistyczne – dostęp do oprogramowania naukowego i specjalistycznego dla użytkowników komputerów dużej mocy,
 • Badania naukowe prowadzone w ramach szeregu projektów badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,
 • e-Nauczanie – efektywny system Moodle (nauczania poprzez sieć) dla środowiska akademickiego,
 • Organizację międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, poświęconych tematyce informatycznej.

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH od 1999 roku jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od utworzenia w 1973 roku najważniejszym zadaniem Cyfronetu jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. Centrum pełni także rolę administratora Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci PIONIER. Do zadań Centrum należy:

 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym,
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych,
 • działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce,
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum,
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych,
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w zakresie swojego działania, w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystujących potencjał Centrum podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami.
Agnieszka Wylegała

Powiązane jednostki:
CYFRONET

Kalendarium
<< październik 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sieć PIONIER
mapa PIONIER