Aktualności
2018-10-15
Jubileusz 25-lecia Porozumienia TASK

Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Z tej okazji 18 października 2018 roku na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Jubileuszowa "25-lecie Porozumienia TASK".

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) stanowi jednostkę organizacyjną Politechniki Gdańskiej bez osobowości prawnej, która podlega bezpośrednio Rektorowi Politechniki Gdańskiej.

Funkcje kontrolno-merytoryczne nad działalnością Centrum sprawuje Rada Użytkowników, w skład której wchodzą wydelegowani przedstawiciele środowisk akademickich i jednostek naukowo-badawczych Trójmiasta.

Zadaniem Centrum jest obsługa środowiska naukowo-badawczego w zakresie dostępu do krajowej i światowej sieci informatycznej, serwisów informacyjnych i baz danych oraz udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem użytkowym.

 

Deklarację na rzecz utworzenia akademickiej sieci komputerowej w Trójmieście podpisały w końcu marca 1991 roku Akademia Medyczna w Gdańsku (AMG), Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku (AWF), Uniwersytet Gdański (UG) i Politechnika Gdańska (PG). Utworzenie takiej sieci miało szczególne znaczenie dla UG, którego jednostki rozrzucone są po całym Trójmieście. Dlatego też UG, jako jednostka wiodąca, przygotował wraz z PG oraz AMG i AWF wspólny wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków na budowę takiej sieci.

Dotacja uzyskana z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach umowy (PONT) pozwoliła na utworzenie Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, łączącej w 1992 roku cztery uczelnie oraz 2 instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) za pomocą linii dzierżawionych od Telekomunikacji Polskiej SA o standardowej szybkosci transmisji 9,6 kbps. Zdecydowano się na zakup urządzeń komunikacyjnych firmy Cisco zakładając, że docelowo sprzęt ten umożliwi przejście na szybki standard łączności w technologii FDDI. Dzięki równoległemu utworzeniu nowoczesnych sieci lokalnych w PG, UG i innych instytucjach w szybkim tempie zrealizowano zamierzenia. Węzeł łączności TASK z krajową Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) zlokalizowano na UG.

Pod koniec 1992 roku środki, a więc i decyzje dotyczące programu informatyzacji nauki w Polsce, znalazły się w rękach Komitetu Badań Naukowych. 6 stycznia 1993 roku KBN i MEN, pismem sygnowanym przez Podsekretarzy Stanu Małgorzatę Kozłowską i Jerzego Olędzkiego, zwrócili się do Politechniki Gdańskiej z propozycją przejęcia funkcji wiodącej i przygotowanie wniosku inwestycyjnego Sieci Metropolitalnej (MAN) Trójmiasta. Pod patronatem Rektora PG prof. Edmunda Wittbrodta, a pod nadzorem merytorycznym Prorektora d/s Ogólnych PG prof. Antoniego Nowakowskiego, z początkiem 1993 roku rozpoczął pracę zespół roboczy przedstawicieli wyższych uczelni Trójmiasta, przygotowując koncepcję budowy nowoczesnej sieci metropolitalnej i utworzenia centrum informatycznego z Komputerami Dużej Mocy Obliczeniowej (KDMO). Założono, że sieć ma mieć charakter niekomercyjny i ma służyć szkołom wyższym oraz jednostkom Polskiej Akademii Nauk.

Podstawowe założenie techniczne to budowa szkieletu sieci na światłowodzie jednomodowym z zastosowaniem technologii FDDI (transmisja danych linią światłowodową) o prędkości 100 Mb/s, umożliwiającej wykorzystanie sieci również do transmisji sygnałów multimedialnych.

Strategiczną decyzją było zwrócenie się do Polskiej Telewizji Kablowej SA (PTK SA) i do Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA) o pomoc w realizacji inwestycji. W marcu 1993 roku środowisko naukowe Trójmiasta w osobach rektorów wszystkich uczelni cywilnych, wicewojewody prof. J.Borzyszkowskiego, a także właściciela PTK SA dr Davida Chasa (inwestor amerykański polskiego pochodzenia) i jej Dyrektora Leszka Ekierta oraz Zastępcy Dyrektora Okręgu TP SA Jana Kiedrowskiego podpisali memorandum o współpracy z deklaracją nieodpłatnego udostępnienia na cele TASK 4 nitek światłowodowych w "backbonie" na trasie Gdansk - Sopot - Gdynia. Stosowna umowa pomiędzy PG oraz TP SA i PTK SA została podpisana w grudniu 1993 roku. Umowa dodatkowo określa, że efektem współpracy ma być utworzenie lokalnego programu telewizji edukacyjnej rozprowadzanego w sieci telewizji kablowej. Prace nad realizacją tej koncepcji są w toku. Ostatecznie sformułowano założenia inwestycyjne sieci w momencie uzyskania decyzji o przyznaniu środków finansowych, co nastąpiło pod koniec lipca 1993 roku.

Przygotowany na tej podstawie przez PG, uzgodniony ze środowiskiem wniosek inwestycyjny i działania organizacyjne doprowadziły do powstania w 1993 roku szkieletu nowoczesnej sieci w Trójmieście z wykorzystaniem technologii światłowodowej.

I etap inwestycji światłowodowej TASK zrealizowano zgodnie z planem i uruchomiono łaczność w pętli FDDI w lutym 1994 roku, przystępując jednocześnie do realizacji kolejnego, II etapu rozbudowy sieci. Równocześnie w siedzibie TP SA we Wrzeszczu zainstalowano urządzenia komunikacyjne NASK i uruchomiono w marcu 1994 roku łaczność Gdańsk - Warszawa z szybkością 2 Mbps. Zarządzanie siecią TASK odbywa sie ze stacji zarządzania siecią (Sun SPARC station IPX, Sun Net Manager i Cisco Works) zlokalizowanej w Centrum Informatycznym PG.

Warto zauważyć, że długość pętli FDDI, po realizacji drugiego etapu budowy sieci, wynosi około 90 km. Łączy ona 15 węzłów FDDI wyposażonych w routery Cisco, co na dzień dzisiejszy czyni TASK najbardziej rozległą terytorialnie siecią informatyczną w Polsce.

W tej sytuacji pilnym stało się zorganizowanie Centrum Informatycznego obsługującego wszystkich użytkowników TASK. Jednostką wiodącą została Politechnika Gdańska. 1 kwietnia 1994 roku powołano zarządzeniem Rektora PG Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), będące wydzieloną finansowo jednostką organizacyjną, której zadaniem jest pełnienie funkcji operatora TASK i organizatora centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej. Komitet Badań Naukowych uznając wysiłek regionu, który w realizacji I etapu udowodnił swoje przygotowanie do pracy w zintegrowanym środowisku informatycznym, przyznał środki na stosowne wyposażenie powołanego w PG Centrum Informatycznego TASK.

Od początku przejęcia realizacji inwestycji przez PG zwrócono szczególną uwagę na uporządkowanie formalno - prawne. Struktura organizacyjna odpowiada "modelowym" wytycznym przyjętym przez KBN. Tak więc funkcje Rady Założycielskiej od początku pełnili rektorzy uczelni wyższych Trójmiasta, wchodzących od 1993 roku w skład Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, poszerzonej o Prezesa Oddziału Gdańskiego PAN.

Politechnika Gdańska formalnie reprezentuje wszystkie pozostałe jednostki uczestniczące w TASK mając z nimi zawarte jednobrzmiące umowy regulujące wszystkie sprawy dotyczące budowy i eksploatacji sieci oraz komputerów dużej mocy.

Rada Użytkowników, ze względu na swój wciąż roboczy charakter składa się z przedstawicieli AMG (reprezentujących także Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - IMMT), PG i UG (po dwóch przedstawicieli) oraz AWF, WSM (Wyższa Szkoła Morska reprezentująca też Morski Instytut Rybacki - MIR), PWSSP i AM (Akademia Muzyczna) oraz PAN po jednym przedstawicielu.

 

źródło: https://task.gda.pl/

Agnieszka Wylegała

Powiązane jednostki:
CI TASK

Kalendarium
<< październik 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sieć PIONIER
mapa PIONIER