Aktualności
2011-02-14
PLATON: Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Wizja dynamicznego i niepodzielnego rozwoju mediów i Internetu pojawia się często w kontekście dyskusji nad trendami prac badawczych wkażdym z tych obszarów. Realizacja tej wizji prowadzi do pojawienia się nowego rodzaju usług iinnowacyjnych metod tworzenia, udostępniania i interakcji z treściami cyfrowymi. Jest to nie tylko nowe wyzwanie dla przemysłu ibiznesu ale przede wszystkim dla nowoczesnej infrastruktury informatycznej, która musi sprostać nowym zadaniom związanym z tworzeniem oraz zachowywaniem i rozpowszechnianiem zasobów kultury iwiedzy na świecie.
Takie ujęcie nowej roli Internetu i nowego oblicza mediów wymaga łącznego rozwoju infrastruktury niezbędnej do podjęcia wspólnych wyzwań w zakresie nowych zastosowań. Wymaga wręcz istnienia jednolitej infrastruktury, gotowej sprostać tym wyzwaniom i umożliwiającej rozwój badań w takich dziedzinach jak: wirtualna obecność, media generacji 3D+, inteligentne treści cyfrowe, kontekstualizacja i personalizacja dostępu do treści itp.

Usługa naukowej interaktywnej telewizji HD, której wdrożenie w sieci PIONIER prowadzone jest w ramach projektu PLATON, pozwoli na podjęcie powyższych wyzwań również w środowisku polskiej infrastruktury informatycznej nauki. Kompleksowe podejście do realizacji sieciowej usługi telewizji HD, zapewni dostarczenie infrastruktury sprzętowej i programowej, pozwalającej na produkcję, składowanie, zarządzanie ipublikację oraz dystrybucję i udostępnianie treści multimedialnych w jakości HD. Usługa skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, a jej wdrożenie pozwoli w zintegrowany sposób produkować i udostępniać treści multimedialne o tematyce związanej z działalnością środowiska naukowego.

Ukierunkowanie jej warstwy programowej, stanowiące kolejny etap działań, na obszary dotyczące prezentacji ciekawych projektów badawczych, wyników prac wdrożeniowych, eksperymentów, dydaktyki i programów popularnonaukowych, życia uczelni, spraw studenckich, imprez sportowych i kulturalnych dostarczy niezwykle przydatnego narzędzia dla całego środowiska naukowego. Usługa PLATON U5 będzie także impulsem do rozwoju nowych usług sieciowych w sektorach takich jak: edukacja, zdrowie, kultura, administracja.

Koncepcja usługi U5 zakłada wdrożenie kompletnego zestawu składników infrastruktury nowoczesnej telewizji interaktywnej HD. Główną jej część stanowić będą 22 zestawy produkcyjne, obejmujące: sześć Studiów Produkcyjnych zlokalizowanych w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu iWarszawie, piętnaście Studiów Nagrań wpozostałych miastach w których działają partnerzy konsorcjum PIONIER oraz jeden Wóz Realizatorski, który umożliwi produkcję programów i transmisję z wydarzeń w różnych miejscach kraju i zagranicą. Zrealizowane programy trafią do systemu Repozytorium treści, skąd będą udostępniane do dystrybucji w rozproszonym i skalowalnym Systemie Dostarczania Treści HD. Ponadto wdrożone zostanie rozwiązanie Serwera Emisyjnego pozwalające emitować wirtualne kanały „na żywo”, w ramówkach których znajdą się programy produkowane w studiach lub wozie, atakże pozycje programowe pochodzące zarchiwum. Projekt obejmuje także wdrożenie Systemu AoD (ang. Application on Demand), który w ramach środowiska portalowego dostarczy dedykowanych narzędzi do twórczego wykorzystania treści opublikowanych na tworzonej platformie multimedialnej.

Studia Produkcyjne, Studia Nagrań oraz Wóz realizatorski zostaną wyposażone w sprzęt telewizyjny klasy broadcast pracujący w standardzie 1080p 4:2:2, zapewniający możliwość w pełni beztaśmowej produkcji z wykorzystaniem kodeków AVC-Intra 100 Mbps w całym cyklu produkcyjnym. W odniesieniu do tej infrastruktury zastosowano wiele ciekawych rozwiązań technicznych, na które warto tutaj zwrócić uwagę.

Kluczowym aspektem była unifikacja jak największej ilości wyposażenia, tak by ułatwić szkolenia, współpracę poszczególnych ośrodków oraz zapewnić standaryzację procesu produkcyjnego. Konieczne było także zastosowanie kamer, które można wykorzystywać tak wpracy studyjnej jak i reporterskiej. Wszystkie zestawy zostały wyposażone wświatłowodowe rozwiązania transmisyjne oraz taktyczne kable światłowodowe dedykowane do zastosowań multimedialnych, a Studia Produkcyjne iWóz realizatorski, np. w optyczne tory kamerowe – zapewniające zintegrowany przesył sygnałów wizyjnych i fonicznych do 30 km, system interkomowy wykorzystujący technologię WiFi, krótkozasięgowy bezprzewodowy system transmisji HD oraz steadycam.

Wóz realizatorski, wyposażony wsześć pełnych torów kamerowych oraz dwa tory transmisji optycznej sygnału HD (np. do podłączenia kamer ze steadycam’ów lub w przyszłości kranu kamerowego) z możliwością dalszej rozbudowy oraz trzykanałowym systemem powtórkowym posiada unikalne możliwości realizacyjne w swojej klasie. Zastosowanie rozwiązań optycznych nie jest przypadkowe, gdyż partnerzy projektu - dysponując rozległą infrastrukturą światło- wodową - będą mogli dzięki temu produkować programy „na żywo” poza studiem, z realizacją oddaloną od miejsca wydarzenia.

Repozytorium treści, zlokalizowane wPoznaniu i Warszawie dostarczy od 30 do 60 TB (w zależności od stosowanej polityki replikacji w odniesieniu do poszczególnych zasobów) efektywnej przestrzeni na składowanie treści multimedialnych publikowanych na budowanej platformie oraz zapewni możliwość zarządzania nimi. Dla użytkowników zostanie ono zwirtualizowane i będzie widoczne jako jeden spójny system. Dodatkowo, dzięki integracji z usługą archiwizacji, realizowaną także w projekcie Platon, możliwe będzie archiwizowanie jego zawartości. Usługa archiwizacji będzie także wykorzystywana na potrzeby składowania pośrednich wyników postprodukcji realizo- wanej w studiach. To jeden z przykładów zastosowania harmonizacji i przenikania się usług w projekcie PLATON. Funkcjonalność Repozytorium treści obejmie także mechanizmy automatycznego reko- dowania treści do formatów emisyjnych.

System Dostarczania Treści HD wdrożony w sieci PIONIER oraz we wszystkich sieciach MAN, zapewni możliwość dystrybucji i udostępniania treści HD na niespotykaną dotychczas skalę. Budowa rozproszonego systemu udostępniającego usługę multimedialną blisko użytkownika jest niezbędna by zapewnić efektywną obsługę odbiorców i dostarczanie im treści audiowizualnych w formie transmisji „na żywo” oraz „na żądanie” w jakości HD. Pasmo pojedynczego strumienia nie przekroczy 10 Mbit/s, a maksymalną liczbę jednoczesnych odbiorców szacujemy na 15.000, zmożliwością dalszej rozbudowy dzięki skalowalnej architekturze systemu. Oznacza to, iż zagregowane pasmo ruchu wychodzącego z systemu może osiągnąć nawet 150 Gb/s, co w przypadku systemu zcentralizowanego było by niemożliwe do osiągnięcia. Jednocześnie zapewnione zostaną mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli dostępu, niezwykle istotne w przypadku udostępniania treści multimedialnych.

Wdrożenie usługi naukowej interaktywnej telewizji HD w sieci PIONIER ma charakter unikalny, tak ze względu na kompleksowe podejście do stworzenia ogólnokrajowej platformy multimedialnej jak i ze względu na skalę przedsięwzięcia, która choćby w obszarze technologii telewizyjnej stanowi największy projekt realizowany obecnie wkraju. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że projekt nie wyczerpie potrzeb, a wręcz wykreuje nowe, tak waspektach infrastrukturalnych jak ifunkcjonalnych. Będzie to potwierdzeniem, że jego realizacja była niezbędna.

Mirosław Czyrnek, PCSS