Aktualności
2011-02-18
PLATON: Usługi kampusowe
Dzisiejszy rynek aplikacji iusług ewoluuje w kierunku zwiększenia wykorzystywania zasobów zdalnych: zarzą- dzanych i rozwijanych przez firmy zewnętrzne.
Zaletą takiego “wyniesienia” (outsourcingu) jest możliwość skupienia się klienta końcowego na funkcjonalności (np. aplikacji) a nie na zarządzaniu infrastrukturą potrzebną do jej uruchomienia. Ponadto centralizacja zasobów przetwa- rzana danych u usługodawcy umożliwia bardziej efektywne ich wykorzystanie oraz rozliczanie klientów za faktyczne zużycie mocy obliczeniowej i przestrzeni przechowywania danych.

Obecne na rynku firmy oferujące usługi zdalnego dostępu do aplikacji (np. Google), skupiają się przede wszystkim na zastosowaniach biurowych i kliencie masowym.W odróżnieniu od tego typu rozwiązań w Polsce wdrażane są usługi kampusowe w ramach projektu PLATON (Platforma Obsługi Nauki).

Usługi kampusowe zbudowane będą woparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji? na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych wtych środowiskach. W szczególności pozwoli to zaoferować następującą funkcjonalność usług:

-  zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku Microsoft Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
-  uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem Windows lub Linux), stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
- możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających zokreślonych aplikacji.

Realizacja  usług kampusowych
Usługi kampusowe realizowane będą przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostaną klastry lokalne połączone siecią PIONIER. Wybór technologii, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego został wykonany z uwzględnieniem parametrów funkcjonalno-ekonomicznych oraz wymagań użytkowników. Dokonana zostanie integracja usług z już istniejącymi (oprócz sieci PIONIER, również sieci MAN i usługami powszechnej archiwizacji). Realizacja tzw. „ostatniej mili”, na bazie sieci miejskich oraz regionalnych, zapewni odpowiednią jakość dostępu.

Dostęp użytkownika do systemu odbywać się będzie w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwi to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich węzłów klastrów lokalnych. Warstwa zarządzająca i administracyjna oprogramowania oparta będzie orozwiązania open-source oraz Microsoft.

Bardzo istotne jest również bezpośrednie wsparcie, które oferowane będzie przez wykonawców usług. Partnerzy w20 ośrodkach uruchomią punkty wsparcia technicznego dla użytkowników – odbiorców usług.

Jak w praktyce będą działać usługi kampusowe?
Najłatwiej zobrazować to za pomocą interfejsu użytkownika, którego centralnym punktem będzie portal, umożliwiający zakładanie tzw. rezerwacji, czyli żądań dostępu do określonych zasobów w konkretnych terminach czasowych. Przyjęta została taka właśnie koncepcja, która z jednej strony odwzorowuje normalny tryb pracy odbiorców usług (np. wykorzystywanie wirtualnych laboratoriów w określonych dniach przez cały semestr), a z drugiej umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonych przecież zasobów sprzętowych dostępnych w ramach projektu.

Po zaakceptowaniu przez system rezerwacji użytkownika, otrzyma on dostęp do prostego panelu umożliwiającego uruchamianie wybranych wcześniej aplikacji lub dostęp do maszyny wirtualnej.

Uzyskanie takiej funkcjonalności będzie możliwe poprzez działający w tle system rezerwacji zasobów, który na podstawie bazy danych rezerwacji (wypełnianej przez użytkowników portalu) będzie zestawiał w odpowiednim czasie wymagane zasoby.

Jaki jest cel wdrożenia  usług?
Podsumowując, celem wdrażania usług kampusowych jest upowszechnienie wykorzystania infrastruktury obliczeniowej w środowisku naukowym na drodze  udostepniania platformy zaawansowanych usług informatycznych ozasięgu ogólnokrajowym.

Usługi te zdolne są zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.

Obecnie zadanie jest na etapie wdrażania klastrów lokalnych w poszczególnych ośrodkach oraz końcowej integracji   oprogramowania   zarządzającego.

Marek Zawadzki, PCSS