Aktualności
2011-02-19
Aplikacje na żądanie
Rozmowa z prof. Romanem Wyrzykowskim kierownikiem usług kampusowych w projekcie PLATON
Na rynku obecne są firmy, takie jak Google, oferujące usługi zdalnego dostępu do aplikacji, ale skupiają się one przede wszystkim na zastosowaniach biurowych i kliencie masowym. Projekt PLATON, a konkret- nie Usługi kampusowe dają użytkownikom znacznie więcej?

Stworzona przez nas infrastruktura obliczeniowo-usługowa będzie bowiem wstanie dostarczyć szerokiemu gronu użytkowników ze środowiska akademickiego i naukowo-badawczego specjalistycznych aplikacji na żądanie, zarówno wsystemie MS Windows, jak i Linux, zuwzględnieniem wymagań i potrzeb konkretnych grup zawodowych w tych środowiskach. Wśród zaoferowanych wten sposób usług w pierwszej kolejności chciałbym wymienić:  

-    zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows, takimi jak np. Matlab/Simulink, Ansys czy też narzędzia graficzne  AutoCad, 3DstudioMax, Corel;
-    uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux, stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy projektanta;
-    możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzy- stających z określonych aplikacji

Aplikacje dostępne w usłudze kampusowej dzięki wieloletniej licencji i powszechności pozwolą na kumulowanie doświadczeń i dobrych praktyk użytkowania profesjonalnych narzędzi komputerowych. Aplikacje te, często dobrze już znane użytkownikom z praktyki obliczeń na komputerach osobistych, będą wykorzystane do zadań o znacznie większej skali skomplikowania.

Usługi kampusowe umożliwiają użytkownikom dostęp do specyficznych aplikacji na żądanie. Jakie to aplikacje i jaka będzie ich funkcjonalność?

Lista aplikacji, które będą udostępniane na żądanie użytkowników, obejmuje wiele dziedzin zainteresowań naukowo-badawczych i obszarów zastosowań. Są to w szczególności środowiska do wykonywania obliczeń naukowo-inżynierskich oraz tworzenia symulacji komputerowych, system wspomagania prac inżynierskich CATIA, aplikacje matematyczne, programy dla chemików, pakiet do zastosowań geotechnicznych, aplikacje do wizualizacji i projektowania graficznego oraz kompilatory i biblioteki.

W jaki sposób użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji, jaki sprzęt będzie musiał posiadać?

Dzięki zastosowaniu odpowiednich protokołów komunikacyjnych i stworzonego w projekcie oprogramowania zarządzającego oraz portalu internetowego, sposób korzystania z aplikacji przez użytkownika będzie maksymalnie zbliżony do tego, z czym użytkownik ma do czynienia w przypadku swojego osobistego komputera. Po zaakceptowaniu przez system rezerwacji użytkownika, otrzyma on dostęp do prostego panelu umożliwiającego uruchomienia wybranej wcześnie aplikacji lub maszyny wirtualnej. Aby użytkownik mógł skorzystać z wybranej aplikacji wystarczy, żeby posiadał on komputer osobisty lub też komputer w laboratorium, na którym  zainstalowano system operacyjny MS Windows lub Linux oraz przeglądarkę internetową. Komputer taki pełni rolę terminala graficznego z zapewnionym dostępem do sieci. 
      
Czy jak sama nazwa wskazuje – Usługi kampusowe – będą dostępne wyłącznie dla środowiska akademickiego i badawczo - naukowego?

Rzeczywiście usługi kampusowe będą dostępne dla szerokiego grona użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych – takie są założenia całego Projektu PLATON, a wynikają one z faktu, że jest on finansowany w większości zfunduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy wymaganym w takich przypadkach wkładzie własnym pochodzącym z budżetu państwa. Twórcy projektu usługi U3 pragnęliby, aby usługi kampusowe dostępne były również dla innych środowisk sfery publicznej. Jednakże urzeczywistnienie takich możliwości wymaga uzyskania zgody ze strony instytucji nadzorujących realizację Programu.

A co z jakością dostępu? Czy Usługi dostępne będą w każdym zakątku kraju?


Zagwarantowanie możliwości korzystania z zaawansowanych usług teleinformatycznych  w dosłownie każdym zakątku kraju to ambitny cel, który stawiają sobie twórcy całego Projektu PLATON. Integracja z siecią Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, sieciami miejskimi i regionalnymi służy zapewnieniu jak najlepszej jakości dostępu do Usług. Tym niemniej, przeprowadzone testy pokazały, że korzystanie z bardziej wymagających aplikacji graficznych, takich jak np. Autodesk AutoCAD czy Adobe Photoshop, wymusza zagwarantowanie stabilnych i stosunkowo wysokich para- metrów pracy sieci dostępowej (tzw. „ostatniej mili”), szczególnie pod względem opóźnienia transmisji danych. Należy mieć nadzieję, że rozwój infra- struktury sieciowej w naszym kraju będzie wychodził naprzeciwko tym wymaganiom, sprzyjając upowszechnieniu korzystania z tworzonych przez nas usług w pełnym zakresie.
By móc skorzystać z danej aplikacji, użytkownik będzie musiał ją „zarezerwować”. Czy istnieje możli- wość, by żądana aplikacja była „zajęta” (niedostępna)? Jak długo trzeba będzie czekać, żeby z niej skorzystać?
Możliwość, by aplikacja żądana przez użytkownika była „zajęta” (niedostępna) , rzeczywiście istnieje. Wynika to chociażby z ograniczonej liczby licencji na określone aplikacje, a to z kolei spowo- dowane jest limitowanymi środkami  finansowymi przeznaczonymi na ich zakup. Aby ograniczyć takie niepożądane sytuacje,  użytkownik, po pierwsze, będzie mógł skorzystać z zasobów obliczeniowych w innym ośrodku, jeśli oczywiście licencja dotycząca tej aplikacji pozwala na taką możliwość. Po drugie, dzięki wbudowaniu odpowiedniej funkcjonalności w oprogramowanie zarządzające rezerwacjami, administratorzy klastrów lokalnych w ośrodkach będą mogli sterować czasem wykorzystania aplikacji i innych zasobów przez  użytkowników. Opisany pomysł to jeden zelementów realizowanego w projekcie  mechanizmu „sprawiedliwego” rozdziału zasobów, dzięki któremu wyeliminowane zostanie zjawisko nadmiernego „zawłaszczanie” zasobów, w tym szczególnie popularnych aplikacji, przez niektórych użytkowników.          
Kiedy możemy spodziewać się uruchomienia projektu?


Zakończenie realizacji całego Projektu PLATON przypada na koniec czerwca 2012 roku. Ale oczywiście usługi kampusowe zostaną uruchomione wcześniej – ich udostępnienie  w wersji produkcyjnej planowane jest w pierwszej połowie  2011 roku.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Musialska