Aktualności
2010-03-18
GÉANT2
GÉANT2
Europejska wspólnota sieciowa.
GÉANT2 to nowoczesna sieć oferująca zaawansowane usługi europejskim środowiskom naukowym i akademickim. Z ponad trzydziestoma milionami użytkowników, pochodzącymi z trzydziestu czterech krajów kontynentu, połączonych siecią narodowych sieci badawczo-edukacyjnych (National Research and Education Network – NREN),  GÉANT2 oferuje unikalną infrastrukturę o dużych przepustowościach wraz z zestawem usług przeznaczonych dla użytkowników końcowych.

Zasięg geograficzny projektu pozwala na zestawianie połączeń na poziomie globalnym, otwierając nowe perspektywy współpracy z instytucjami naukowymi zcałego świata. GÉANT2, zbudowany na sukcesie pierwszego projektu GÉANT, stymuluje rozwój europejskiej myśli technicznej, zapewniając światu akademickiemu najnowocześniejsze narzędzia, niezbędne do przeprowadzania najbardziej zaawansowanych badań w szeroko rozumianych dziedzinach branży IT. GÉANT2 tworzy szkielet europejskiej sieci naukowej, obejmując obszar od Portugalii aż po Rosję i od Islandii po Izrael. Bezpośrednio do sieci GÉANT2 podłączone są trzydzieści cztery kraje poprzez swoje narodowe sieci badawcze.

GÉANT2 reprezentuje siódmą generację europejskiej sieci naukowej. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach 6 Projektu Ramowego. 93 miliony Euro włożone przez Komisję, stanowi w przybliżeniu 50% całego budżetu projektu, pozostała część jest finansowana bezpośrednio przez partnerów projektu. Z punktu widzenia realizacji celu nadrzędnego, jakim jest wizja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA), GÉANT2  jest fundamentalnym elementem łączącym świat sieci i IT, w szczególności realizując program umożliwiający efektywny dostęp do przetwarzania i składowania danych oraz tworzenia wirtualnych laboratoriów, zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej.

Infrastruktura sieciowa udostępniająca zaawansowane usługi środowiskom akademickim i badawczym w Europie jest zorganizowana hierarchicznie, formując strukturę „Network of Networks”. Ścieżka end-to-end pomiędzy dwoma dowolnymi użytkownikami z różnych krajów europejskich może składać się zczęści pokrywających różne heterogeniczne sieci narodowe. Przykładowo, dane pomiędzy użytkownikami mogą być przenoszone w pierwszym etapie na poziomie sieci kampusowej, a następnie na poziomie sieci regionalnej. W przypadkach, gdy rozważane jest połączenie międzynarodowe, wykorzystuje się usługi sieci narodowych, ostatecznie przechodząc przez europejską sieć GÉANT2. Taki łańcuch spinający końcowych użytkowników (end-to-end supply chain) tworzy siatkę połączeń, stanowiąc usługę dla całego europejskiego środowiska badawczo-naukowego.

Projekt GÉANT2 kładzie szczególny nacisk na ułatwianie dostępu do zaawansowanych usług sieciowych szerokiemu gronu użytkowników końcowych z europejskich środowisk badawczych i akademickich. Szereg aktywności  wykorzy- stuje umiejętności i doświadczenie Narodowych Sieci Badawczo-Rozwojowych, by wdrożyć i udostępnić te usługi oraz umożliwić dalszą współpracę w ramach badań nad sieciami komputerowymi. Pomaga to utrzymać pozycję Europy, jako globalnego lidera w tej dziedzinie.

Zintegrowany system bezpieczeń-stwa, w ramach projektu GÉANT2, udostępnia szereg usług służących zabezpieczeniu infrastruktury sieci badawczej. Użytkownicy otrzymują wsparcie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa, a jednocześnie zaawan-sowane systemy ochrony dostarczają złożonych narzędzi obsługi incydentów sieciowych. Poprzez dostarczenie strategii dla zapobiegania, wykrywania ieliminowania incydentów, systemy bezpieczeństwa pozwalają użytkow-nikom na zabezpieczenie domen sieciowych za pomocą monitorowania ruchu i reguł sterowania pakietami.

Możliwe jest analizowanie przepływu ruchu sieciowego tak, aby umożliwić użytkownikom skupienie się na poszczególnych aspektach działania sieci, w celu identyfikacji i śledzenia potencjalnych zagrożeń oraz ataków zarówno w swojej, jak i w innych domenach sieciowych. GÉANT2 rozwija irealizuje wspólne polityki bezpie-czeństwa w ramach wielu domen, zwalczając zagrożenia bezpieczeństwa ijednocześnie maksymalizując możli-wości wykorzystania sieci do celów badawczych.

Powstawanie nowych rodzajów aplikacji oraz systemów typu peer-to-peer tworzy nowe wymagania dotyczące usług sieciowych. Korzystając z zasobów sieci GÉANT2, możliwe jest utworzenie wirtualnej ścieżki przez infrastrukturę sieciową w celu dostarczenia użytkownikowi dedykowanych, izolowanych połączeń. Wramach tych połączeń przenoszony będzie tylko ruch danego użytkownika zgwarancją jakości, niezakłócony przez  dane przesyłane przez innych użytkowników. Stworzone poprzez współpracę wielu różnych operatorów połączenie nazywane jest "punkt-punkt", ponieważ za jego pomocą łączy się dokładnie dwa określone punkty w sieci, dostarczając jednocześnie wysoce przepustową sieć prywatną, zarezerwowaną dla wymagających użytkowników. Połączenia te stanowią podstawę do budowania dedy- kowanych sieci prywatnych dla poszczególnych projektów i dziedzin naukowych.

Pasmo na żądanie jest rozwiązaniem dla mocno obciążonych sieci, w których przesyła się duże ilości danych w określonym przedziale czasu. Zadaniem tej usługi jest szybkie i elastyczne tworzenie ograniczonych czasowo połączeń sieciowych, kontrolowanie tych połączeń oraz równoważenie obciążeń sieci dla zastosowań o wysokich wymaganiach związanych z przepustowością sieci. Użytkownik może z wyprzedzeniem rezerwować potrzebne pasmo w celu przesłania danych, a właściwe połączenie zostanie stworzone dokładnie w momencie, gdy stanie się potrzebne.

Nowe granice technologii sieciowych są odkrywane w zaawansowanych laboratorach testowych projektu GÉANT2. Równolegle współistnieją sieci do testowania technologii obecnych na rynku, jak i rozwiązań przyszłości. Te unikalne zasoby rozmieszczone są również poza granicami sieci GÉANT2, tworząc rozproszone środowiska testowe oraz umożliwiając badania naukowe realizowane przez partnerów projektu.

GÉANT2 jest fundamentalnym komponentem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Komisja Europejska promując ERA, popularyzuje rozwój badań naukowych ponad podziałami terytorialnymi i administracyjnymi. Wizja Europy bez granic, gdzie zasoby naukowe są dostępne naukowcom z całego kontynentu, stanowi osile nauki europejskiej i zwiększa jej konkurencyjność. Komisja Europejska tworzy ERA poprzez szereg działań:

•    łączenie czołowych europejskich ośrodków badawczych w celu stworzenia sieci Centrum Doskonałości (Centres of Excellence),
•    wdrażanie programów naukowych w Europie,
•    promowanie mobilności  w środowiskach naukowych.
GÉANT2 jest kluczowym blokiem funkcjonalnym w realizacji Strategii Lizbońskiej, która ma za zadanie wspierać dynamizm rozwoju oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki, promując innowacyjność oraz badania naukowe.

                                                                                                                              Bartosz Belter, PCSS
                                                                                                                              Radosław Krzywania, PCSS